Algemene Voorwaarden voor Internetverkoop

Identiteit

De website Polycarbonaateshop.nl is eigendom van PALRAM DIY FRANCE
PALRAM DIY France is een naamloze vennootschap met een kapitaal van 1.000 euro, met maatschappelijke zetel te 35 Boulevard Malesherbes 75008 PARIS, ingeschreven bij de Paris RCS onder nummer 831 082 607 en waarvan het intracommunautaire btw-nummer is: FR88831082607.

Geregistreerd adres::

PALRAM DIY FRANCE

35 boulevard Malesherbes 75008
Paris

Frankrijk

sales@polycarbonaateshop.nl

telefoonnummer: +31 70 208 5254

Btw-nummer: FR88831082607

 

 1. Algemeen, klanten, taal

(1) Op alle aanbiedingen, verkoopovereenkomsten, leveringen en diensten op basis van bestellingen van onze klanten (hierna klanten genoemd) via onze online shop www. op polycarbonaateshop.nl (hierna te noemen de "online shop") zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

(2) Het assortiment in onze onlineshop is zowel gericht op consumenten als op ondernemers, maar alleen op eindgebruikers. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden is (i) een consument elke natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en (ii) een "ondernemer" een natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, bij het sluiten van het contract.

(3) De voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

(4) De overeenkomsten met de klant worden uitsluitend in het Nederlands of Engels gesloten, afhankelijk van of de klant de bestelling plaatst via de Nederlandstalige of Engelstalige kant van de onlineshop. Indien de klant via onze Nederlandstalige website bestelt, is alleen de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden bepalend. Indien de bestelling via onze Engelstalige website wordt geplaatst, is alleen de Engelstalige versie van deze Algemene Voorwaarden bepalend.

 1. Sluiting van het contract

(1) Onze aanbiedingen in de onlineshop zijn vrijblijvend.

(2) Door een bestelling in de onlineshop te plaatsen, doet de klant een bindend aanbod om het betreffende product te kopen. Wij kunnen het aanbod aanvaarden tot het einde van de (derde) werkdag volgend op de dag van het aanbod.

(3) Wij sturen de klant onverwijld na ontvangst van het aanbod een ontvangstbevestiging van het aanbod, hetgeen geen aanvaarding van het aanbod betekent. Het aanbod wordt pas geacht door ons te zijn aanvaard, zodra wij de klant voor verklaren het aanbod te aanvaarden (per e-mail) of de producten te verzenden. Het koopcontract met de klant komt tot stand door onze aanvaarding.

(4) Elke klant die consument is, heeft het recht om het aanbod te herroepen in overeenstemming met de speciale instructies voor herroeping en retournering die hem worden meegedeeld in het kader van de bestelling op onze website en om de producten terug te sturen.

(5) Als een bestelling vooraf is geplaatst en de betaling niet correct is gedaan, annuleren we de bestelling automatisch na 30 dagen.

 1. Prijzen en betaling

(1) Onze prijzen zoals vermeld in de online shop zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. Douanerechten en soortgelijke kosten zijn voor rekening van de klant.

(2) Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten of andere fouten.

(3) Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, leveren wij alleen tegen vooruitbetaling (op de wijze zoals aangegeven op het bestelformulier in de onlineshop) of onder rembours, telkens tegen een factuur.

(4) Indien levering op rekening is overeengekomen, zijn onze facturen betaalbaar binnen 14 werkdagen na levering van de producten en ontvangst van de factuur door de klant.

(5) De klant heeft geen recht op verrekening of retentierecht, tenzij de tegenvordering onbetwist is of rechtsgeldig is vastgesteld.

 1. Deadlines voor de verzending van de producten, verkopen, deelleveringen

(1) Alle door ons in de bestelling of anderszins overeengekomen termijnen voor de verzending van de producten beginnen (a) indien levering tegen vooruitbetaling is overeengekomen, op de dag van ontvangst van de volledige aankoopprijs (inclusief omzetbelasting en verzendkosten) of (b) indien betaling onder rembours of op rekening is overeengekomen, op de dag waarop de koopovereenkomst wordt gesloten. De dag waarop wij de producten aan de vervoerder overhandigen is bepalend voor het naleven van de verzenddatum.

(2) De door ons opgegeven termijnen voor de verzending van de producten gelden slechts bij benadering en kunnen daarom met maximaal twee werkdagen worden overschreden. Dit geldt niet als er een vaste verzenddatum is afgesproken. Indien geen termijn of datum voor verzending is vermeld of anderszins is overeengekomen, wordt verzending binnen (vijf) werkdagen geacht te zijn overeengekomen.

(3) We hebben het recht om de producten op elk moment te verkopen (zelfs als ze zijn gemarkeerd als "op voorraad" op het bestelformulier) als de levering geschiedt tegen vooruitbetaling en de betaling niet binnen een termijn van (vijf) werkdagen heeft plaatsgevonden nadat onze aanvaarding van het aanbod. In dit geval vindt de verzending plaats binnen de overeengekomen of opgegeven termijn zolang de voorraad strekt; anders geldt een termijn van (drie) weken.

(4) In het geval dat onze leverancier producten niet op tijd aan ons levert, die op het bestelformulier als "niet op voorraad" zijn vermeld of die zijn verkocht in overeenstemming met paragraaf 3, wordt de relevante verzendtermijn verlengd tot levering door onze leverancier plus een termijn van drie werkdagen, maar in totaal maximaal drie weken, mits:

 • wij niet verantwoordelijk zijn voor de vertraging in de levering door onze leverancier; en
 • de producten zijn besteld voor het sluiten van de koopovereenkomst (of in het geval van lid 3 het moment van de uitverkoop) en binnen voldoende tijd die onder normale omstandigheden bij een tijdige levering mag worden verwacht.

Als de producten buiten onze schuld niet op tijd kunnen worden geleverd, of als ze ondanks een tijdige nabestelling niet op tijd kunnen worden geleverd, hebben wij het recht om de koopovereenkomst te ontbinden. Wij zullen de klant onmiddellijk op de hoogte stellen van het niet beschikbaar zijn van de producten en, in geval van ontbinding, de aan ons gedane betalingen onmiddellijk terugbetalen.

(5) Als de klant meerdere afzonderlijk bruikbare producten in één bestelling heeft gekocht, kunnen we deze ook in verschillende afzonderlijke leveringen verzenden, waarbij we de extra verzendkosten die hierdoor ontstaan ​​voor onze rekening nemen. Dit doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de klant met betrekking tot tijdige en correcte levering.

 1. Soort en duur van verzending, verzekering en risico-overdracht

(1) Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, bepalen wij naar eigen goeddunken de juiste verzendmethode en het transportbedrijf.

(2) Wij zijn alleen de tijdige en correcte levering van de producten aan het transportbedrijf verschuldigd en zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door het transportbedrijf. Een door ons opgegeven verzendtijd (periode tussen oplevering door ons aan het transportbedrijf en levering aan de klant) is daarom niet bindend. Indien wij echter installatie- of montagewerkzaamheden ter hand hebben genomen, zijn wij de tijdige voltooiing van deze werkzaamheden en oplevering aan de klant op de contractueel overeengekomen plaats en datum verschuldigd.

(3) Indien de klant een consument is, gaat het risico van onopzettelijke vernietiging, onopzettelijke beschadiging of onopzettelijk verlies van de geleverde producten over op de klant op het moment dat de producten aan de klant worden afgeleverd, of op het moment dat de klant in gebreke is met aanvaarding. In alle andere gevallen, als wij alleen de verzending verschuldigd zijn, gaat het risico op de klant over op het moment dat de producten bij het transportbedrijf worden afgeleverd. Indien wij installatie- en montagewerkzaamheden bij de klant hebben overgenomen, gaat het risico altijd op de klant over bij oplevering en overdracht aan de klant.

(4) Wij verzekeren de producten op onze kosten tegen de gebruikelijke transportrisico's.

 1. Eigendomsvoorbehoud

(1) Wij behouden ons de eigendom van de door ons geleverde producten voor totdat de aankoopprijs (inclusief btw en verzendkosten) voor de betreffende producten volledig is betaald.

(2) Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is de klant niet gerechtigd de eigendom van de door ons geleverde producten te vervreemden waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust (“producten onder eigendomsvoorbehoud”). De vervreemding van producten onder eigendomsvoorbehoud is toegestaan ​​zolang deze vervreemding binnen de normale bedrijfsvoering valt en de derde op ons eigendomsrecht wordt gewezen.

(3) De klant zal zorgvuldig omgaan met de producten onder eigendomsvoorbehoud.

(4) Ingeval derden producten onder eigendomsvoorbehoud opeisen - in het bijzonder gerechtsdeurwaarders - wijst de klant op ons eigendomsvoorbehoud op de producten en stelt ons onmiddellijk op de hoogte, zodat wij onze eigendomsvoorbehoud kunnen uitoefenen.

(5) Bij betalingsachterstand hebben wij het recht de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust terug te vorderen, voor zover wij de overeenkomst hebben ontbonden.

 1. Herroepingsvoorwaarden

U vindt onze herroepingsvoorwaarden onder de volgende link:

https://polycarbonaateshop.nl//herroepingsbeleid/

 1. Garantie

(1) Indien de geleverde producten gebreken vertonen, kan de klant ons eerst verzoeken het gebrek te herstellen of producten vrij van gebreken te leveren. Als de klant een ondernemer is, kunnen we echter kiezen tussen het verhelpen van het defect of het leveren van een defectvrij artikel; deze keuze kan alleen worden gemaakt door melding in tekstvorm ( per e-mail) aan de klant binnen drie werkdagen na ontvangst van de melding van het defect.

(2) Als de aanvullende prestatie in overeenstemming met paragraaf 1 mislukt of onredelijk is voor de klant of wij de aanvullende prestatie weigeren, heeft de klant het recht om, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, de koopovereenkomst te ontbinden, de aankoopprijs te verlagen of om schadevergoeding of vergoeding van zijn vergeefse kosten te eisen. De bijzondere bepalingen van artikel 10 van deze algemene voorwaarden zijn echter van toepassing op schadeclaims van klanten.

(3) De garantieperiode is twee jaar vanaf levering.

(4) Alleen voor ondernemers geldt: De klant dient de producten direct na verzending zorgvuldig te onderzoeken. De geleverde producten worden geacht door de klant te zijn goedgekeurd indien een gebrek niet aan ons is gemeld (i) bij duidelijke gebreken binnen (vijf) werkdagen na levering of (ii) anders binnen vijf werkdagen na ontdekking van de defect.

 1. Industriële eigendomsrechten en auteursrechten

(1) Aan de klant wordt het niet-exclusieve recht verleend om de bij de producten geleverde software te gebruiken in verband met het gebruik van de producten.

(2) De klant is niet gerechtigd om kopieën van de software te maken, behalve voor gebruiksdoeleinden in overeenstemming met artikel 8 (1) of voor back-updoeleinden.

(3) De klant mag de hem verleende rechten op de software alleen overdragen aan een derde partij als tegelijkertijd de eigendom van het product in kwestie (met name het hardwareproduct) aan deze derde partij wordt overgedragen en de klant geen kopieën behoudt van de software.

(4) Wij zijn in geen geval verplicht de broncode van de software bekend te maken.

 1. Aansprakelijkheid

(1) Onze aansprakelijkheid voor vertraging in de levering is - behoudens in geval van opzet of grove schuld - beperkt tot een bedrag van __% van de respectievelijke aankoopprijs (inclusief btw).

(2) Wij zijn niet aansprakelijk (op geen enkele rechtsgrond) voor schade die normaal gesproken niet te verwachten is bij normaal gebruik van de producten. Eveneens is onze aansprakelijkheid uitgesloten voor schade door verlies van gegevens, voor zover deze voortvloeit uit het feit dat het ophalen niet mogelijk is of bemoeilijkt wordt door ontbrekende of onvoldoende back-up van gegevens. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van opzet of grove schuld.

(3) Wij zijn niet aansprakelijk (op geen enkele rechtsgrond) voor schade bestaande uit: a. bedrijfsschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en winstderving; B. voor enige andere bijzondere, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met de levering van producten en/of diensten aan de klant.

 1. Gegevensbescherming

We mogen de gegevens met betrekking tot de respectievelijke verkoopovereenkomsten alleen verwerken en opslaan in het kader van de toepasselijke wettelijke voorschriften. De details zijn te vinden in de privacyverklaring die beschikbaar is op onze website.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

(1) Op de verkoopovereenkomst tussen ons en de klant is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het VN-koopverdrag en het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) of enig ander internationaal verdrag. Indien de klant echter een consument is en zijn gewone verblijfplaats in een ander land heeft dan Nederland, wordt hij beschermd volgens de relevante bepalingen van het woonland, waarvan niet bij overeenkomst mag worden afgeweken.

(2) Wij of de klant kunnen een vordering aanhangig maken bij elke op grond van wettelijke bepalingen bevoegde rechter.

(3) Geschillenbeslechting: De Europese Commissie heeft een internetplatform gecreëerd voor de online beslechting van geschillen. Het platform fungeert als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online verkoopovereenkomsten.

Meer informatie is beschikbaar via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr

We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.